ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Kandydaci

Warunki przyjęcia


 

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

 

  

   Warunkiem przyjęcia jest:

1.     pozytywny wynik wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej

2.    zarejestrowanie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

3.    egzamin i rozmowy kwalifikacyjne w WSD w Sandomierzu 

4.    złożenie odpowiednich dokumentów w WSD w Sandomierzu

5.    potwierdzenie decyzji o wyborze studiów

  

 

1. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Ks. Rektor

w Rektoracie Seminarium /tel. 511 413 002/

 

Rejestracja elektroniczna – KUL, Kierunek Teologia kurs „A” WSD SANDOMIERZ

(przed rejestracją na Uniwersytecie kandydat zgłasza się najpierw do Rektoratu WSD w Sandomierzu)

 

 Rejestracja kandydatów:

 I nabór stara i nowa matura 5 maja - 12 lipca 2023 r.

I nabór Nowa Matura rocznik 2023 7 maja - 12 lipca 2023 r.

II nabór stara i nowa matura 21 lipca- 22 września 2023 r.

 

2. Rejestrację należy przeprowadzić w bazie danych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w następujący sposób:

    

R e j e s t r a c j a... krok po kroku:

                1.   Załóż konto na w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się ).

2.    Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.

3.    Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.

4.    Wybierz z oferty kierunek studiów tj. Teologia – studia jednolite magisterskie, Kurs „A” WSD Sandomierz

Uwaga!!!

o    Nie pomylić z kursem „B”, który jest dla studentów świeckich

o    Nie pomylić z innymi seminariami duchownymi

(oprócz naszego są wyszczególnione jeszcze m.in. lubelskie, kieleckie, zamojskie)

5.    Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów). Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.

6.    Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).

7.    Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.

8.    Wnieś opłatę w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.

9.    Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów . Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.

10.  Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.

11.  Podczas rejestracji na studia jednolite magisterskie kandydat z nową maturą nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej. Natomiast kandydaci ze starą maturą składają:

o    kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,

o    kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, potwierdzone urzędowo jako zgodne z oryginałem,

o    kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 

 

 

3. Egzamin i rozmowy kwalifikacyjne /II tura/  - 22  września 2023 r., godz. 9.00

WSD Sandomierz  (ul. Żeromskiego 6)

 

· Praca pisemna z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – temat do wyboru z kilku podanych

·   Rozmowy kwalifikacyjne z przełożonymi WSD

 

Literatura:

 - Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (Kielce: Jedność).

 - Benedykt XVI, Verbum Domini. Adhortacja Apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Kraków: Wydawnictwo M 2010).

https://www.vatican.va/content/dam/benedict-xvi/pdf/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_pl.pdf

 - Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine. List apostolski na Rok Eucharystii(2004).

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mane_nobiscum_07112004.html

 - Franciszek, christus vivit. Posynodalna adhortacja Apostolska do młodych i całego Ludu Bożego (2019) https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

 

        

4. Dokumenty

a) opinia ks. proboszcza

b) opinia ks. katechety

c) świadectwo chrztu i bierzmowania

d) świadectwo maturalne (TYLKO ORYGINAŁ - nie odpis !!!!)

e) opinia lekarza o stanie zdrowia

f) 3 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm

g) podanie o przyjęcie (z uzasadnieniem decyzji)

h) kwestionariusz seminaryjny (uzupełniany na miejscu w WSD)

i) uzupełniony kwestionariusz KUL-owski

j) wprowadzenie zdjęcia elektronicznego na serwery KUL

 

5. Po zdanym egzaminie !

– elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

 

Za rekrutację odpowiada ks. rektor Michał Powęska, kontakt mailowy: michal.poweska@gmail.com; rozeznajpow@gmail.com

 

Wyższe Seminarium Duchowne

ul. Żeromskiego 6

27-600 Sandomierz

tel.: 15 832 04 26

 

 

© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net