ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Triduum Paschalne

  

 

 

 

  

 


Wielki Czwartek - w tym dniu obchodzimy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. O godz. 10.00 Biskup Ordynariusz sprawował Mszę św. Krzyżma 

a o godz. 17.30 Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w sandomierskiej bazylice katedralnej

 

 


 

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuje się Mszy świętej. O godz. 9.00 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej

 


 

 O godz. 17.30 Biskup Pomocniczy Senior odprawił Liturgię Wielkiego Piątku w sandomierskiej bazylice katedralnej

 

 

 

Wielką Sobotę o godz. 9.00 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej

 

 

 O godz. 19.00 Biskup Ordynariusz przewodniczył liturgii w sandomierskiej bazylice katedralnej 

 


 

 Tydzień Modlitw o Powołania

Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego (3 - 10 maja), który będzie przebiegał  pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary”.

Pierwszoczwartkowa modlitwa w intencji powołań z kościoła seminaryjnego https://pl-pl.facebook.com/niedziela.sandomierz/videos/932972617154415/UzpfSTIyODEyMTY4NzI4OTE5MzoyNDg5NjY0MzQ0NDY4MjM4/

Błagajmy wspólnie Boga o liczne i święte powołania do naszego seminarium:

Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty! Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały! Wzbudź na nowo w Kościele swego Ducha, którego wylałeś na Apostołów.

Dzień skupienia rodziców

8 marca, w II niedzielę Wielkiego Postu, w naszym seminarium odbył się dzień skupienia dla rodziców naszych alumnów. 

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej brewiarzowej modlitwy przedpołudniowej, której przewodniczył ks. Rektor. Po modlitwie wszyscy udali się do sal wykładowych na spotkanie rodziców, alumnów i ks. przełożonych przy kawie i ciastku.

O godz. 11.00 nasi Goście udali się ponownie do kaplicy, gdzie wysłuchali konferencji ascetycznej przygotowanej przez naszego ojca duchownego ks. Szymona Brodowskiego oraz  mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

W południe rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, która stanowiła centrum dnia skupienia. Homilię wygłosił ks. rektor Rafał Kułaga, zwracając uwagę na to, że wchodzenie na górę wyraża drogę człowieka do Boga, zbliżanie się człowieka do swojego Stwórcy i Zbawcy. A dzisiejsza Ewangelia stanowi zaproszenie, żeby na krzyż Jezusa oraz na nasz własny krzyż niesiony razem z Jezusem spojrzeć w blasku Góry Przemienienia. W imieniu całej naszej wspólnoty ks. Rektor podziękował także naszym rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i bliskim za zaangażowanie i troskę o nas, za pomoc zarówno tą duchową, modlitewną, a także materialną.

Po Mszy Świętej modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem o nowe powołania do naszej wspólnoty, a także odmówiliśmy modlitwy potrzebne do uzyskania odpustu zupełnego z okazji roku jubileuszu 200 - lecia naszego seminarium. 

Po modlitwie spotkaliśmy się wszyscy na wspólnym obiedzie w refektarzu kleryckim.

Na zakończenie dnia skupienia rodzice udali się do pokojów kleryckich w odwiedziny.

Nowi lektorzy i akolici

W czwartek 5 marca w naszym kościele seminaryjnym ks. bp Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom trzeciego i czwartego roku. Lektorami zostało sześciu alumnów, zaś akolitami dziesięciu.
Wydarzenie poprzedziły 4-dniowe rekolekcje wielkopostne, które wygłosił o. Krzysztof Poświata CSMA z Miejsca Piastowego.
Klerycy w trakcie formacji seminaryjnej ustanawiani są lektorami i akolitami. Wykonywanie tych posług pomaga we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
Do zadań lektora należy proklamowanie Słowa Bożego w czasie liturgii i poza nią, może on także błogosławić pokarmy. Akolita pomaga diakonowi i kapłanowi w posłudze przy ołtarzu, może także udzielać Komunii świętej i wystawiać Najświętszy Sakrament do publicznych adoracji.
Na zakończenie Mszy św. z racji 31. rocznicy sakry biskupiej wspólnota seminaryjna złożyła biskupowi Edwardowi Frankowskiemu życzenia wytrwałości na dalsze lata posługiwania.

Jesteście moimi przyjaciółmi!

Pod takim tematem przebiegały nasze rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Krzysztof Poświata CSMA, przełożony Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym. Rekolekcjonista dzielił się z nami swym bogatym doświadczeniem duszpasterskim, zdobytym m.in w pracy misyjnej na Białorusi.
Ćwiczeniom duchowym towarzyszyła Ikona Przyjaźni. Przedstawia ona Chrystusa i św. Menasa. Jezus kładzie swą rękę na ramieniu Menasa. Ksiądz Krzysztof chciał nam przypomnieć, że Jezus jest zawsze przy nas. Nawet jeśli my sami nie dostrzegamy Jego obecności, to On towarzyszy nam zawsze. Szczególna uwaga była skupiona właśnie na przyjaźń z Jezusem.
"Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi" (J 15,15)

Modlitwa zranionego Kościoła

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, w dniu modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, w naszym kościele seminaryjnym odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego we wspólnocie Kościoła. Podczas nabożeństwa wykorzystano rozważania przygotowane przez jedną z osób pokrzywdzonych.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, profesorowie i alumni sandomierskiego seminarium, kapłani, osoby konsekrowane oraz licznie zebrani wierni. Modlitwie przewodniczył ks. rektor Rafał Kułaga - wikariusz biskupi ds. Duchowieństwa diecezjalnego. Rozważania poszczególnych stacji czytali księża profesorowie seminarium, pracownicy kurii diecezjalnej, siostry zakonne oraz klerycy. Na zakończenie ks. bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za osoby dotkliwie zranione przez zły dotyk, ale także o konieczność modlitwy za sprawców tych przestępstw, by się nawrócili. Na zakończenie ks. Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Jubileuszowy Odpust zupełny

Z racji Jubileuszu 200-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: tzn. spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.
 
W roku jubileuszowym zapraszamy do kościoła seminaryjnego na codzienną wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 21.00.

  

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY

 

dla nawiedzających kościół seminaryjny

pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Odpust mogą zyskać wierni, którzy nawiedzą kościół seminaryjny i będą tam pobożne uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzą określony czas na modlitwie, kończąc ją odmówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła.

Pozostałe warunki zyskania odpustu:

·         spowiedź sakramentalna /odprawiona wcześniej/

·         zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu

·         przyjęcie Komunii Świętej

·         modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Odpust można zyskać jeden w ciągu dnia i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

 

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny pod następującymi warunkami:

·         zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu

·         łączność duchową z obchodami jubileuszowymi poprzez ofiarowanie Bogu swojej modlitwy i cierpienia oraz doświadczanych niedogodności życia

·         modlitwa w intencjach Ojca Świętego

·         wzbudzenie pragnienia wypełnienia trzech przyjętych zwyczajowo warunków, gdy tylko będzie to możliwe /spowiedź, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła seminaryjnego/

 

 

Penitencjaria Apostolska, czyli jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, wspomagająca papieża w przewodzeniu Kościołowi, do kompetencji której należy między innymi udzielanie w imieniu Ojca Świętego odpustów, stosownym dekretem, na czas trwania Roku Jubileuszowego, do dnia 31 grudnia 2020 roku, udzieliła pielgrzymom nawiedzającym kościół seminaryjny pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1424/19/I

 

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA dla pogłębienia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy specjalnych upoważnień udzielonych przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności, Franciszka, przychylając się do próśb skierowanych przez Jego Ekscelencję Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego, w dwusetną rocznicę Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, łaskawie udziela z nadprzyrodzonych skarbów Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, którzy szczerze żałując za grzechy i kierując się miłością nawiedzą jako pielgrzymi rektoralny kościół tegoż Seminarium pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2020. Winni tam pobożnie uczestniczyć w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spędzić określony czas na modlitwie myślnej zakończonej Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary i modlitwą za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła. Mogą także ofiarować ten odpust jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, włączając się duchowo w obchody jubileuszowe, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudzą sobie odrazę do wszelkiego grzechu i intencję, że, gdy to będzie możliwe, wypełnią trzy zwyczajowe warunki, a swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś dostęp o Bożego przebaczenia, uzyskanego na mocy władzy kluczy Kościoła, dzięki miłości duszpasterskiej, mógł być łatwiej osiągalny, Penitencjaria ta usilnie prosi, aby kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, chętnie i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Niniejsze obowiązuje w tym tyko przypadku. Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2019.

 

/-/ Maurus kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

/-/ Krzysztof Nykiel

Regens

 

 

 

Penitencjaria Apostolska

Prot. N. 1425/19/I

 

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy specjalnych upoważnień udzielonych przez Ojca Świętego w Chrystusie i Panu naszym, z Bożej Opatrzności, Franciszka, łaskawie zezwala Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi, Biskupowi Sandomierskiemu, aby w czasie jubileuszu Wyższego Seminarium Duchownego, wybrawszy dzień dogodny dla wiernych, po zakończeniu obrzędów Mszy świętej, udzielił wszystkim wiernym obecnym, którzy sercem skuszonym i kierowani miłością będą uczestniczyć w tej Mszy świętej, Błogosławieństwa papieskiego i związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, Komunii świętej i modlitwy i intencjach Ojca Świętego).

Wierni, którzy pobożnie przyjmą Błogosławieństwo apostolskie, jeśli by nawet z jakiejś rozumnej przyczyny fizycznie nie mogli być obecni w świętych obrzędach, jeśli z pobożną intencją będą w nich uczestniczyć z pośrednictwem telewizji lub radia będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z normami prawa.

Bez względu na jakiekolwiek inne przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2019.

 

/-/ Maurus kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

/-/ Krzysztof Nykiel

Regens

 

Imieniny księdza Leona

Ks. Leon Siwecki niemal każdy wykład rozpoczyna od pytania: "Czy od ostatniego wykładu zrodziło się wśród was jakieś pytanie"? Zazwyczaj nie są to łatwe pytania:), ale ksiądz profesor stara się odpowiedzieć na wszystkie, nawet te najtrudniejsze. Podczas wykładów z teologii dogmatycznej uczy nas, że teologia ciągle się rozwija, a przez jej studiowanie coraz bardziej możemy zgłębiać tajemnicę Bożego Objawienia. Pragniemy życzyć wielu łask Bożych w niełatwej posłudze kapłańskiej w naszym seminarium. Dziękujemy za wszelką pomoc i wiedzę przekazywaną nam podczas wykładów.

Modlitwa za chorych

W orędziu na XXVIII Światowy Dzień Chorego papież Franciszek napisał: Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. W orędziu papież podkreśla także rolę rodziny, która cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.

Obchody diecezjalne odbyły się w Sandomierzu. Mszy Świętej w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który podczas homilii przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka: rzeczownik osoba zawsze pojawia się przed przymiotnikiem chory.
Po homilii biskupi oraz kapłani udzielili sakramentu namaszczenia chorych osobom przybyłym do świątyni  seminaryjnej, wśród nich było wielu chorych oraz osób w podeszłym wieku. Na zakończenie Eucharystii odmówiono modlitwy w celu uzyskania odpustu, który można uzyskiwać w kościele seminaryjnym z racji 200-lecia seminarium duchowego.

Dzień skupienia

W niedzielę 9 lutego w naszym seminarium odbył się dzień skupienia. Jednakże tym razem nie było konferencji. Pracujący na parafii księża nie mają prowadzonych dni skupienia i sami muszą zatroszczyć się o ich zorganizowanie oraz dobre przeżycie. Dlatego nasi ojcowie duchowni zaproponowali, abyśmy w ramach przygotowania do tego wyzwania wyruszyli na pustynię indywidualnie. Oczywiście pomagali nam w tym. 
Najpierw w sobotę wieczorem ojciec Rafał wytłumaczył jak właściwie podejść do tematu, a także przekazał nam pomoce do medytacji niedzielnej Ewangelii. Następny dzień rozpoczęła kilkugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której klerycy mogli się modlić według własnego planu. Natomiast po obiedzie wszyscy zebrali się na auli, aby podzielić się tym, co Bóg w swym Słowie do każdego powiedział. Całość zwieńczyła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ojca Szymona, który wygłosił także homilię.

« 1 2 3 4
...
46 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net