ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz 15 832 04 26, fax: 15 832 27 08

Aktualności

Imieniny Ks. Rektora

W naszej wspólnocie obchodziliśmy imieniny ks. rektora Rafała Kułagi. Wspólna Eucharystia była okazją wyrażenia wdzięczności ze strony alumnów i księży z zarządu dla ks. Rektora za jego trud  i zaangażowanie włożone w wychowanie przyszłych kapłanów. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" księdzu Rektorowi za posługę w naszym seminarium. Życzymy wielu Łask Bożych i opieki naszej patronki Maryi Niepokalanej.

Szkoła Animatora i Ceremoniarza

23 października w naszym seminarium odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tegorocznej Diecezjalnej Szkoły Animatora i Ceremoniarza. Zajęcia prowadzili: ks. Wojciech Zając, ks. Damian Szypuła oraz ks. prefekt Michał Powęska.
Ministranci uczestniczyli w zajęciach praktycznych w kościele seminaryjnym prowadzonych przez ceremoniarzy seminaryjnych oraz spotkali się z klerykami. Uczestniczyli we Mszy Świętej i modlili się o nowe powołania kapłańskie. Spotkanie zakończyło wspólne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia.
Następne zajęcia Diecezjalnej Szkoły Animatora i Ceremoniarza odbędą się 11 grudnia.

Inauguracja roku akademickiego

18 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu zainaugurowano 201. rok akademicki.

Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali bp pomocniczy senior Edward Frankowski i liczni kapłani. We wspólnej modlitwie uczestniczyli senator Jarosław Rusiecki, posłowie Marek Kwitek i Andrzej Kryj, starosta sandomierski Marcin Piwnik, proboszcz parafii prawosławnej ks. Marcin Chyl, siostry zakonne, przedstawiciele wyższych uczelni kościelnych i świeckich, służb mundurowych i wierni. 

Biskup Nitkiewicz mówił w kazaniu, że seminarium duchowne jest szkołą Jezusa Chrystusa, podobną do tej w której dorastali Jego uczniowie. 

 Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku seminaryjnym. Przybyłych gości przywitał rektor seminarium ks. dr Rafał Kułaga. Indeksy studentom pierwszego roku wręczył Prodziekan ds. Studenckich ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL. Na pierwszym roku naukę i formację rozpoczyna sześciu alumnów: Krystian Bajdas, Tomasz Kluk, Mateusz Sklażewicz, Gabriel Urbaniak, Bartosz Kołodziej i Tomasz Mycek.

Wykład inauguracyjny pt. „Formacja kapłańska w świetle Ratio Fudnamentalis Institutionis Sacerdotalis” i „Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia” wygłosił ks. dr hab. Ryszard Selejdak, długoletni pracownik Kongregacji ds. Wychowania Chrześcijańskiego i Kongregacji ds. Duchowieństwa. Prelegent odwołując się do ostatnio wydanych dokumentów o formacji kapłańskiej podkreślił, że powołującym jest Jezus Chrystus, a odczytujący w swoim życiu głos powołania powinni stawać się na Jego wzór sługami i pasterzami. Uwzględniając potrzebę formacji seminaryjnej, która powinna być formacją stałą, a więc przygotowującą seminarzystę do zażyłej relacji z Chrystusem, a w aspekcie misyjnym do głoszenia Ewangelii. Nowa droga formacji prezbiterów w Polsce zagłada cztery etapy formacji seminaryjnej: etap propedeutyczny, etap stawania się uczniem Jezusa, etap dojrzewania w relacji w Jezusem  oraz etap pastoralny. Ks. prałat Selejdak podkreślił również, potrzebę zwrócenia uwagi na formację intelektualną która, ma pomóc w lepszym zrozumieniu otaczającej rzeczywistości. 

Inauguracja fazy diecezjalnej Synodu Biskupów

W dniach 9-10 października w Rzymie papież Franciszek uroczyście otworzył XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów odbywające się pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Diecezjalne rozpoczęcie prac synodalnych miało miejsce w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrował wraz z innymi kapłanami ks. Marek Kumór, diecezjalny koordynator synodu globalnego. We wspólnej modlitwie wzięli udział także przedstawiciele i moderatorzy wszystkich wspólnot działających na terenie diecezji, siostry zakonne, a także alumni sandomierskiego seminarium.

Biskup Nitkiewicz, nawiązując do przeczytanej Ewangelii, mówił w kazaniu, że człowiek nierzadko usiłuje narzucić Bogu swój sposób myślenia. Traktuje Go instrumentalnie, wręcz apodyktycznie. Chce mówić, a nie słuchać. Taki styl narzucania swoich racji jest jeszcze bardziej widoczny w relacjach międzyludzkich.

 17 października to czas rozpoczęcia prac w Kościołach lokalnych. Z materiałów opracowanych w diecezjach poszczególne krajowe konferencje episkopatów przygotują syntezy, które zostaną przesłane do Sekretariatu Synodu. Następnie do września 2022 roku zostanie opracowany pierwszy dokument roboczy, który będzie podstawą do prac na poziomie kontynentalnym. Owocem tego etapu mają być dokumenty opracowane do marca 2023 roku. Będą one podstawą rozmowy papieża z biskupami podczas Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023 roku. Zgodnie z założeniami kluczowy ma być etap realizacji, czyli „promowanie nowego stylu przeżywania komunii, uczestnictwa i misji Kościoła”.

Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka

W Sandomierzu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona miasta i diecezji.

 Uroczystości ku czci patrona miasta i diecezji rozpoczęła procesja z relikwiami bł. Wincentego z kościoła seminaryjnego do Bazyliki katedralnej. W procesji, której przewodził biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, wzięli udział: ojciec Fabian Skowron OCist. - przeor klasztoru w Wąchocku, przedstawiciele instytucji kulturalno-społecznych, przedstawiciele kapituł kilku diecezji, poczty sztandarowe, seminarzyści, siostry zakonne, rycerze z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz liczni mieszkańcy miasta i przybyli goście.

 W obchody odpustowe włączyła się również młodzież, biorąca udział w „żywych obrazach historii”. Uczniowie sandomierskich szkół zaprezentowali sceny dotyczące konkretnych postaci historycznych oraz tych pochodzących z legend, a także świętych i błogosławionych związanych z Sandomierzem.

 Po procesji rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa w bazylice katedralnej, której przewodniczył bp Edward Frankowski. Podczas homilii ks. Jan Biedroń - dziekan kapituły katedralnej wskazał na bł. Mistrza Wincentego jako tego, który w swoim życiu połączył wiarę i wiedzę w drodze do świętości. Podkreślił również pobożność i patriotyzm w życiu bł. Wincentego, dzięki którym był czytelnym znakiem dla współczesnych sobie ludzi.

 Na zakończenie Mszy świętej, bp Edward Frankowski powierzył bł. Wincentemu trwający III Synod diecezjalny oraz zapewnił o duchowej łączności z całą diecezją Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, który złożył wizytę ad limina w Watykanie. Obchody odpustowe zakończyły się adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólnym śpiewem hymnu „Te Deum”.

 Błogosławiony Wincenty Kadłubek urodził się w Karwowie koło Opatowa ok. 1160 r. Był prepozytem Kolegiaty Sandomierskiej w latach 1186-1207. Następnie został powołany na biskupstwo krakowskie 1208-1218. Po złożeniu urzędu osiadł w opactwie cysterskim w Jędrzejowie, gdzie zamarł 8 marca 1223 r.

Dzień skupienia

W nowym roku akademickim, pierwszy dzień skupienia poprowadził ks. Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny. Tematem przewodnim był proces prowadzący od zachwytu nad Chrystusem, do naśladowania Go, a także to w jaki sposób powinien on przebiegać w seminarium. Pomocą w zwróceniu jeszcze większej uwagi na tę kwestię była homilia Ojca Świętego z Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, w której Papież dał kilka cennych wskazówek jak wiernie, całym sobą iść za Chrystusem - poprzez umieszczenie Go w centrum naszego działania, którego charakteru uczymy się adorując Chrystusa ukrytego w Kruchym Chlebie - Najświętszym Sakramencie; co też uczyniliśmy na koniec dnia skupienia. Powierzyliśmy również cały nadchodzący rok formacji Panu, modląc się o jeszcze większe upodobnienie się do Niego.

Odpust Św. Michała Archanioła

29 września Kościół obchodzi Święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W naszej wspólnocie jest to wyjątkowy czas, gdyż jest to dzień odpustu ku czci św. Michała Archanioła – patrona seminaryjnej świątyni. Jest to także dzień imienin naszego ojca duchownego - ks. Rafała Kobiałki; prefekta roku pierwszego - ks. Michała Powęski oraz jednego z kleryków - Gabriela.

W tym roku uroczystej odpustowej Eucharystii przewodniczył ks. dr Michał Powęska, który rozpoczął w tym roku posługę prefekta pierwszego roku w naszym seminarium. Natomiast homilię wygłosił ks. dr Rafał Kobiałka - nasz ojciec duchowny.

Po zakończonej Mszy Świętej odbyła się Adoracja Eucharystyczna, która zakończyła się odśpiewaniem uroczystych Nieszporów.

Witamy ks. Michała Powęskę i życzymy mu potrzebnych łask na stanowisku prefekta pierwszego roku. Życzymy także potrzebnych łask naszemu ojcu duchownemu - ks. Rafałowi Kobiałce oraz klerykowi Gabrielowi.

Pielgrzymka na rozpoczęcie roku akademickiego

Tradycyjnie przed rozpoczęciem wykładów, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pielgrzymuje do jednego z sanktuariów, aby prosić o łaski potrzebne na nowym etapie formacji i studiów. W tym roku było to sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Po dotarciu do Strachociny, przełożeni seminaryjni z rektorem ks. Rafałem Kułagą na czele, klerycy i siostry zakonne zapoznali się z historią sanktuarium, którą opowiedział ks. prał. Józef Niżnik. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który zachęcał w homilii do patrzenia na wszystko z perspektywy wiary i powierzania swoich planów Bogu.

Kolejnym etapem seminaryjnej pielgrzymki było odwiedzenie Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie władze komunistyczne przez rok przetrzymywały bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pielgrzymka do Sulisławic

Historia pielgrzymowania do Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach ma wielowiekową tradycję. Podobnie i w tym roku na wieczorną liturgię do Maryjnego sanktuarium przybyli pielgrzymi z okolicznych miejscowości, jak również spoza naszej diecezji.
 Wigilijnej Mszy św. przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z Biskupem Eucharystię sprawowali przybyli kapłani oraz księża Zmartwychwstańcy.
 We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz pielgrzymi przybyli z okolicznych parafii. W pielgrzymce uczestniczyli, jak co roku, także klerycy pierwszego roku wraz z księżmi wychowawcami.

Symbole ŚDM

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Są one nieodłącznymi towarzyszami spotkań młodych z całego świata. 25 sierpnia Symbole ŚDM były obecne na terenie naszego seminarium. Poprzedni raz mieliśmy okazję gościć je w Polsce podczas przygotowań do ŚDM w Krakowie w 2016 roku.

« 1 2 3 4
...
54 »
© Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
wykonanie: e-parafia.net